Ec1.818 Vesting Gorinchem - Courtine 7-8 - Objecttype