Linie in ontwikkeling : rijksenveloppe Nieuwe Hollandse Waterlinie

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
beleidsnota
Grootte bestand
2288 kb
Titel
Linie in ontwikkeling: rijksenveloppe Nieuwe Hollandse Waterlinie 2006
Beschrijving

Bijlage bij Eén Linie, samen sterk in de uitvoering (2006)

De rijksenveloppe (2006) voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie geeft een overzicht van de rollen van het rijk en de instrumenten die het rijk gebruikt dan wel beschikbaar stelt, zo mogelijk gespecificeerd naar departement of rijksdienst.

De rijksenveloppe bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over het bestuurlijke engagement van
het rijk met de Waterlinie. Dat engagement komt naar voren in de manier waarop de Nieuwe
Hollandse Waterlinie doorwerkt in in het rijksbeleid en in de vormgeving van de uitvoeringsorganisatie.
Aan beide is een hoofdstuk gewijd.

De andere zes hoofdstukken zijn instrumenteel van aard. Ze zijn gerangschikt naar ambities waar het rijk voor staat bij de uitvoering van het ruimtelijk beleid in het algemeen en het nationaal project voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het bijzonder. Dat zijn samenhang, integrale gebiedsontwikkeling, cultuurhistorische waarden, investeren, kwaliteit en innovatie en kennisontwikkeling. De inhoudelijke basis voor het rijksbeleid is beschreven in Panorama Krayenhoff en, voor het ruimtelijke beleid in het algemeen, in de Nota Ruimte.

Trefwoorden (Thema)
bestuursmodellen/managementplannen
communicatie
nationaal project - algemeen
Vervaardigd door
de rijkspartners in de Liniecommissie: de ministeries van LNV, VROM, OCW, VenW, Defensie
Datum
Uitgever
de rijkspartners in de Liniecommissie: de ministeries van LNV, VROM, OCW, VenW, Defensie
Jaar van uitgave
2006
Plaats van uitgave
Utrecht/Den Haag
Pagina's
34