Topografie

In het hoofdstuk 'Topografie' van de Atlas beschrijven Johan van der Zwart en Clemens Steenbergen de topografie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie van rond 1940 in een zestal kaarten.

1. Landschappelijke opbouw. Dit geeft bodemtypen met inundatievlak en - kanaal en de bedijkte randen van het inundatievlak. De overzichtskaart wordt uitgesplitst naar zandgronden, rivierkleigronden en zeeklei- en veengronden.

2. Polderafwatering. Geeft de waterstaatkundige polderindeling en civiele afwatering met polders, sluizen, duikers, gemalen en poldermolens. De afwatering wordt ook in schema samengevat.

3. Verstedelijking. Weergave van de verstedelijking in 1940 en 2004.

4. Infrastructuur. Geeft de huidige snelwegen en spoorlijnen.

5. Bestuurlijke grenzen. Indeling in provincies, gemeenten en waterschappen in 2004.

6. Actuele topografische positie. Kaart met alle in 2004 aanwezige elementen van de waterlinie: forten, werken, batterijen, groepsschuilplaatsen, kazematten, sluizen, gemalen, etc. met inundatievlakken en hoofdweerstandslijn.