Onderdelen E.a.3 Fort bij Asperen

Objectnaam
Fort bij Asperen - toren A
Objecttype
Objectnaam
Fort bij Asperen - remise A(C?)
Objecttype
Objectnaam
Fort bij Asperen - houten loods G
Objecttype
Objectnaam
Fort bij Asperen - fortwachters woning
Objecttype
Objectnaam
Fort bij Asperen - stenen schuur
Objecttype
Objectnaam
Fort bij Asperen - groepsschuilplaats type P
Objecttype
Objectnaam
Fort bij Asperen - groepsschuilplaats type P
Objecttype
Objectnaam
Fort bij Asperen - groepsschuilplaats type P
Objecttype
Objectnaam
Fort bij Asperen - groepsschuilplaats type P
Objecttype
Objectnaam
Fort bij Asperen - groepsschuilplaats type P
Objecttype